Pojištění storna

Pojistitel: Colonnade Insurance S.A., se sídlem Rue Jean Piret 1, L-2350 Lucemburk, zapsaná pod registračním č. B 61605 jednající prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČ: 044 85 297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77229 (dále jen „pojistitel“)

Produkt: Pojištění úrazu a stornopoplatků pro klienty Lemur

Úplné předsmluvní a smluvní informace naleznete v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě, smluvních ujednáních a dalších dokumentech v nich
uvedených.

O jaký druh pojištění se jedná? 

Stornopoplatky následkem zrušení zakoupené služby nebo akce z důvodu:

  • smrti, úrazu nebo akutní nemoci pojištěné osoby
  • smrti, úrazu nebo akutní nemoci rodinného příslušníka, nebo osoby, se kterou si pojištěná osoba pobyt rezervovala
  • předvolání pojištěné osoby k soudu jako svědka
  • umístění do povinné karantény (netýká se povinné karantény po návratu z destinace)
  • nehody dopravního prostředku, se kterým pojištěná osoba plánovala cestovat, která se stala během 7 dní před plánovaným odjezdem a v důsledku které je dopravní prostředek nepojízdný
  • nezaviněné výpovědi ze zaměstnání pojištěné osoby
  • pokud v místě bydliště Pojištěné osoby došlo k loupeži nebo krádeži v období 48 hodin před datem plánovaného odjezdu nebo pokud v místě bydliště Pojištěné osoby došlo ke značné škodě na majetku způsobené živelnou událostí 30 dní před plánovaným odjezdem a Pojištěná osoba doloží, že z tohoto důvodu nemůže na Akci nastoupit

Přesný rozsah pojistného krytí je uveden v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Cena: 2,5 % z ceny pobytu

uraz2
uraz2