Všeobecné obchodní podmínky

I. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi Lemur VSA s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (případně jeho pravomocným zástupcem) podepsané písemné přihlášky, potvrzené Lemur VSA s.r.o. a úhrady plné ceny. Předáním vyplněné a podepsané přihlášky zákazník stvrzuje tyto všeobecné smluvní podmínky Lemur VSA s.r.o., uznává je a souhlasí s nimi. Potvrzením přihlášky se Lemur VSA s.r.o. zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Nezletilé účastníky přihlašují jejich rodiče nebo jejich zákonní zástupci.

II. Ceny

Ceny akcí jsou sjednané dohodou mezi Lemur VSA s.r.o. a zákazníkem. Jsou vždy uvedeny u každé akce. Tyto ceny jsou cenami smluvními, které vycházejí z nabídky jednotlivých služeb. Zákazník cenu hradí vždy před zahájením kurzu v hotovosti nebo převodem na účet.

Případné slevy vyhlášené Lemur VSA s.r.o. po datu podpisu přihlášky zákazníkem nezakládají právo zákazníka na slevu z uvedené ceny. V případě věkové slevy znamená například, že dítě do 15 let nesmí v průběhu akce dovršit 15. narozenin, obdobně platí pro jakýkoliv jiný věk.

III. Platební podmínky

Lemur VSA s.r.o. má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytováním.

Omluvené absence na kurzech a kroužcích je možné nahradit v rámci aktivity v daném časovém úseku, kdy aktivita probíhá. Absence nebudou finančně kompenzovány. Absence se považuje za omluvenou, pokud byla v systému nahlášena do 18:00 hod. dne předcházejícího před dnem konání kurzu. 

V případě omluvené absence v kurzu – platí pro lyžařský program pro mateřské školy a program pro základní školy - bude zákazníkovi vrácena poměrná částka, která činí 300,- Kč. Zameškané lekce je také možné nahradit s jinou skupinou. Termín náhrady je nutné zadat v jízdním řádu u přihlášky. Po ukončení kurzů nelze náhrady za neuskutečněné lekce poskytnout. Nárok na vrácení poměrné částky za absence zaniká 21 dní po ukončení kurzu. Absence se považuje za omluvenou, pokud byla zástupci Lemur VSA s.r.o. nahlášena do 18:00 hod. dne předcházejícího před dnem konání kurzu. V případě neomluvené absence zaniká nárok na vrácení poměrné částky z kurzovného. Nárok na náhradní termín nezaniká.

Platbu lze provést převodem nebo kartou na účet vedený u Komerční banky a.s. na číslo: 107- 5457550267/0100 dle platebních instrukcí vyplývajících z přihlášky.

IV. Stornovací podmínky

V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka se řídí výše stornopoplatku následujícím výčtem v závislosti na termínu zrušení akce (počet dnů před zahájením akce).

Výše stornopoplatku v závislosti na termínu zrušení:

45 – 60 dnů………………………….30 % z ceny akce
31 – 44 dnů………………………… 50 % z ceny akce
15 – 30 dnů………………………… 70 % z ceny akce
0 – 14 dnů…………………………...100 % z ceny akce
Storno poplatky nebudou účtovány, zajistí-li účastník za sebe náhradu.

V. Práva a povinnosti zákazníka

Mezi základní práva patří

 • právo na řádné poskytnutí služeb zahrnutých do programu a ceny akce
 • právo být neprodleně seznámen s případnými změnami programu, rozsahu služeb, ceny a termínu
 • právo na reklamaci vad poskytnutých služeb včetně práva na odstranění vad, náhradní poskytnutí nové služby nebo na přiměřenou slevu poskytnuté služby v souladu s bodem VII těchto podmínek
 • právo písemně oznámit Lemur VSA s.r.o. účast jiné osoby na akci místo něho. V oznámení musí současně uvést prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s obsahem smluvního vztahu a splňuje všechny podmínky k účasti na akci. Toto oznámení musí být doručeno Lemur s.r.o. nejpozději 2 dny před akcí
 • právo na ochranu osobních dat a informací, které jsou uvedené v přihlášce a v dalších listinách před nepovolanými osobami v souladu s platnou právní úpravou

Mezi základní povinnosti patří

 • pravdivě a úplně vyplnit on-ine přihlášku
 • zaplatit předem sjednanou cenu akce a prokázat se kontrolním dokladem o zaplacení
 • řídit se pokyny Lemur VSA s.r.o. a ústními pokyny instruktora a dodržovat stanovený program akce, přičemž platí, že zákazník se akce účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Zákazník, který by svým jednáním ohrožoval nebo narušoval program akce, nebo narušil právní předpisy ČR, může být vyloučen z akce, přičemž, ztrácí nárok na úhradu nevyužitých služeb. V tomto případě je povinen tento účastník uhradit veškeré náklady, vzniklé v důsledku jeho vyloučení z akce
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví ostatních zákazníků

VI. Práva a povinnosti Lemur VSA s.r.o.

 • Je-li Lemur VSA s.r.o. nucena z objektivních důvodů před zahájením akce změnit podmínky smlouvy, může zákazníkovi navrhnout změnu smlouvy, anebo akci zrušit. Příslušný návrh změny (včetně uvedení nové ceny) či zrušení akce oznámí Lemur VSA s.r.o. zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Ten pokud neodstoupí od smlouvy ve lhůtě do sedmi dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, má se za to, že se změnou souhlasí,
 • Lemur VSA s.r.o. je oprávněna z naléhavých důvodů provádět operativní změny v průběhu akce. Při tom je povinna zachovat zaměření akce a poskytnout zákazníkovi přiměřenou slevu, jestliže rozsah poskytnutých náhradních služeb neodpovídá rozsahu původně dohodnutých služeb,
 • v případě nedostatečných sněhových podmínek si Lemur VSA s.r.o. vyhrazuje právo na zrušení kurzu s následným vrácením plně zaplacené ceny příslušného zrušeného kurzu,
 • Lemur VSA s.r.o. má právo zrušit akci v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit, tzv. vyšší moc (např. živelné pohromy, občanské války, místní nepokoje atd.), kdykoliv v průběhu akce. Při zrušení během akce se zákazníkům vrací pouze úhrada za nerealizované výdaje. Případné vyšší náklady související s těmito mimořádnými událostmi hradí zákazník.
 • Lemur VSA s.r.o. neručí za majetek zákazníků v případě zničení, poškození, ztráty či krádeže. Zástupci lyžařské školy však vyvinou maximální úsilí, aby tato rizika co nejvíce omezili.

VII. Reklamační řád

Při nesplnění povinností Lemur s.r.o. vyplývajících ze smlouvy řádně a včas musí zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb v místě poskytované služby u instruktora / jiné určené osoby a to bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém, nejpozději však do 7 dnů od proběhlé skutečnosti, jinak toto právo zaniká. 

Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následky nejsou závislé na činnosti Lemur VSA s.r.o., jako je např. dopravní kolaps nebo nepříznivé počasí anebo dojde k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník plně nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

VIII. Odpovědnost za škodu

Lemur VSA s.r.o. neodpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi, kterou nezavinila a kterou nezavinili ani jiní dodavatelé služeb poskytovaných v rámci akcí a tuto způsobil zákazník sám, nebo třetí osoba, která není spojena s poskytováním akce.

IX. Pojištění

V ceně kurzu a ostatních služeb Lemur VSA s.r.o. není zahrnuto úrazové pojištění zákazníka. Lemur VSA s.r.o. však doporučuje zákazníkům mít uzavřenou smlouvu o úrazovém pojištění.

X. COVID-19

V případě, že COVID-19 znovu zaútočí a aktivity, na které jste se přihlásili, nebudou moci proběhnout, o vaše platby nepřijdete.

Zálohy až do výše 50% vám převedeme na kredit s roční platností a doplatky do 100% vám v plné výši vrátíme. Nárok na vratku vám vznikne v den plánovaného zahájení akce, která byla v souvislosti s COVID-19 zrušena.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a Lemur VSA s.r.o. Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále se tyto vztahy řídí ustanovením Občanského zákoníku, eventuálně Obchodního zákoníku a těmito všeobecnými podmínkami.
Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.7.2020.