Pojištění úrazu

Pojistitel: Colonnade Insurance S.A., se sídlem Rue Jean Piret 1, L-2350 Lucemburk, zapsaná pod registračním č. B 61605 jednající prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČ: 044 85 297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77229 (dále jen „pojistitel“)

Produkt: Pojištění úrazu a stornopoplatků pro klienty Lemur

O jaký druh pojištění se jedná? 

Úrazové pojištění:

  • Hospitalizace následkem úrazu
  • Domácí léčení po hospitalizaci následkem úrazu
  • Zlomeniny
  • Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
  • Smrt následkem úrazu

Přesný rozsah pojistného krytí je uveden v pojistných podmínkách.

Pojistné riziko a limity plnění

uraz
uraz